Restaurant -og servicebransjen har lenge slitt med rekruttering. Samtidig hevdes det at pandemien med tilhørende permitteringer har gjort det enda vanskeligere både å drive og finne kvalifisert arbeidskraft.

Regjeringen har dessuten slått fast at innen 2030 skal Norge skal bli en Mat-nasjon. For å lykkes med målet, har de stadfestet at vi som nasjon må sikre langsiktig rekruttering til matindustrien, institusjoner, restauranter og reiselivet som bransje.

Så hvordan kan aktører i bransjen selv på best mulig måte bidra til å nå den målsettingen? Gjennom å investere mer i mennesker og opplæring! 

Norsk reiseliv før, under og etter pandemien

I følge Menons economics sine prognoser i rapporten om norsk reiseliv før, under og etter pandemien, vil den samlede reiselivsomsetningen i Norge være på omtrent 300 milliarder kroner i 2030. Noe som utgjør en 45% vekst fra 2019. Veksten hevder de vil være særlig stor innen aktiviteter, kultur og servering. 

Rapporten slår fast at når det gjelder norske konkurransefortrinn så er naturen, fjellet, fjordene og kystlandskapet selve kjernen i ressursgrunnlaget. Derimot trekkes norskprodusert mat og drikke frem som selve kvalitetsstempelet for et reiseliv i utvikling.

I tillegg til utviklingen av en rekke nye overnattingskonsepter og oppgradering av tradisjonsrike hoteller som byr på autentiske og unike natur og måltidsopplevelser.

Menon trekker i sin rapport frem avstand fra markedene, kostnadsmessig konkuranseevne, skjev sesongstruktur, bærekraftig besøksforvaltning og digitale booking plattformer som utfordringer og barriere mot vekst som må løses.

Meget relevante problemstillinger, men spesielt rekrutteringen til og den faglige utviklingen innenfor mat og restaurantfaget, fremstår her som en av de mest kritiske utfordringene og løse for en samlet bransje.

Mat-nasjonen Norge

For visjonen regjeringen har samlet seg om, i rapporten Mat-nasjonen Norge, er;

«I 2030 er mat en kilde til matglede, stolthet, god helse og felleskap i hele befolkningen, og er et synlig element i turistlandet Norge. Norge er internasjonalt kjent for en spennende matkultur, sin store sjømateksport og mat og drikkeopplevelser i verdensklasse.»

Visjonen forplikter bransjen til å levere et kvalitetsnivå som våre betalingsvillige besøkende verdsetter, og som forsvarer prisnivået de betaler. Bransjen har derfor et identifisert kompetansebehov å dekke for fremtiden. Kombinert med et omdømme som må styrkes for å sikre rekrutteringen av mest mulig kompetente fagarbeidere, til en av fremtidens mest spennende vekstnæringer.

Verdiskapning

For ikke bare genererte reiselivet 130 milliarder kr i 2019 i henhold til SSB. Den sysselsatte 182 900 personer, hvor hver tredje ansatt er under 24 år og halvparten har utenlandsk bakgrunn. Det betyr at ikke bare er reiselivet muligens den viktigste sysselsettingsmotoren for norske kommuner, bransjen er som NHO trekker frem en spesielt viktig ungdom og integreringsnæring.

Bare i Sandnes kommune står reiselivet for 27,9 MNOK kommunale inntekter i året fra personskatt i henhold til Menon, fra 1340 sysselsatte. Det betyr at reiselivsnæringen kun er bak prosessindustrien som leverer 47,5 MNOK i skatteinntekter.  

Tallene ovenfor forplikter at faglighet og kompetanseutvikling innenfor bransjen forbedres og settes på agenda, spesielt fra næringen selv, nettopp for å skape trygge rammer og arbeidsforhold for en kompetent arbeidsstyrke som vil bli viktigere med årene som kommer.

Uten fagarbeidere ingen mat-nasjon

Regjeringen har allerede tatt utfordringen på alvor gjennom utarbeidelsen av rapporten «Uten fagarbeidere – ingen mat-nasjon» Hvor de identifiserte de viktigste utfordringene og foreslo konkrete tiltak for å øke rekrutteringen til mat og måltidsbransjen. Av de 24 anbefalingene utvalget konkluderte med, vil jeg spesielt trekke frem følgende punkt i denne analysen om hvordan bransjen selv kan bidra til å nå målsettingen;

14 – Krav om fagbrev for å sikre seriøsitet i bransjen

17 – Mat og måltidsbransjen må selge inn bredden og mangfoldet i bransjen

21 – Opplæringskontorene må få en tydeligere rolle i opplæringen. 

Kronengruppen har derfor i forkant av 2023 valgt å opprette et eget opplæringskontor med et spesialdesignet program for faglig utvikling og kompetanseheving innenfor mat og reiselivsfaget. 

Landets første opplæringskontor organisert av en bransjeaktør. Ambisjonen er at satsingen skal være et direkte tiltak for å sikre langsiktig rekruttering til bransjen, samtidig som det skal bidra til å heve kvalitetsnivået. Programmet inneholder også en egenutviklet modul for praksiskandidater. For å sikre at våre interne ressurser uten formell skolebakgrunn, men som har lang arbeidspraksis innen faget, også har en klar veg mot fagbrev om ønskelig.

I tillegg suppleres programmet med et samarbeid med Høyskolen i Kristiania og De Historiske Hotell og Spisesteder, om studiepraksis for studenter som et eget valg emne for oppnåelse av graden Bachelor i Hotell Ledelse.

Hovedmålsetning

Den overordnede målsettingen til programmet er å bidra til kompetanseutvikling i bransjen gjennom å utvikle mest mulig kompetente fagarbeidere og ledere i reiselivsnæringen.

Vi har satt oss som mål at innen 2025 skal alle våre faste kjøkken og restaurant medarbeidere ha fagbrev for å ivareta punkt 14 i rapporten fra utvalget. I tillegg til har vi satt oss et mål om å ta inn et årlig lærlingskull på minst 10 lærlinger på tvers av fagene i opplæringsprogrammet.

Programmet har i tillegg en delmålsetting om å bidra til å øke rekruttering av fagarbeidere gjennom et å tilby et profesjonelt, variert og fleksibelt opplæringsforløp som inspirerer kandidater til å velge mat og reiselivsfag som sin fremtidige karriereveg. Samtidig som det hever attraktiviteten til yrkesfagene i bransjen. Dette for å selge inn bredden og mangfoldet i bransjen etterlyst av utvalget under punkt 17 i rapporten.

Organisering av lærlinger

Lærlinger vil gjennom organiseringen få hovedopplæringen sin under faglig veiledning av dedikerte instruktører i en utvalgt virksomhet i konsernet, i kombinasjon med utvidet opplæring og eksponering mot flere fagfelt innenfor mat og måltidsbransjen i forskjellige virksomheter i et skreddersydd opplæringsprogram utviklet sammen med lærlingen.

All opplæring i virksomhetene vil utføres i tett samarbeid med de overordnet faglig ansvarlige for kokk-, servitør- og reiselivsfaget. Dette for å styrke og tydeliggjøre opplæringskontorets rolle ytterligere, ved at lærlingen vil få flere ressurspersoner og faglige veiledere knyttet til seg sammenlignet med tradisjonelle modeller. Dette for å kunne adressere punkt 21 adressert av utvalget i rapporten.

Målet er at programmet på den måten vil kunne tilby bedre oppfølging, mer faglig kompetanse, større fleksibilitet, mer bredde og flere muligheter enn ved å være enn lærling i en utvalgt virksomhet under hele læreperioden. 

Læreperioden

I løpet av læreperioden vil både lærlinger, praksiskandidater og studenter dessuten bli invitert med på opplæringskontorets egenutviklede kurs-serie for videre kjøkken-, restaurant- og reiselivsfaglig utvikling.

Tilbudt deltakelse på 2 årlige utvalgte restaurant og matfaglige samlinger i regi av vår samarbeidspartner De Historiske Hotell og Spisesteder.

Samtidig som det også vil være mulighet for å delta i hospiteringsordningen hos utvalgte samarbeidspartnere hos De Historiske Hotell & Spisesteder under læreperioden for interesserte kandidater med rett profil. 

Investerer i mennesker og opplæring

I en bransje som skriker etter kompetanse og har et behov for å bygge omdømme for å sikre langsiktig rekruttering, virker løsningen relativ enkel. Det må investeres mer i kursing, opplæring, trening, utvikling, faglighet og mennesker!

Ingen andre aktører kan gjøre det på vegne av bransjen, initiativet må komme fra aktører i bransjen selv. Det er derfor med stor stolthet at Kronengruppen nå lanseres vårt eget spesialdesignede program utviklet nettopp for å adressere noen av disse områdene i 2023.

Min muligens noe upopulære påstand, er dessuten at bransjen ikke mangler arbeidskraft. Den mangler mest programmer, initiativ, faglighet, lønnsomhet og konkurransedyktige betingelser for å ta vare på og videreutvikle den fantastiske arbeidskraften vi allerede har. Investerer vi mer på det området, vil vi også tiltrekke oss nye ressurser og lykkes med å kontinuerlig utvikle lidenskapelige mennesker som brenner for faget sitt. 

Bransjen må uansett bli flinkere til å vise hvilke muligheter og unike opplevelser en karriere veg innenfor næringen kan by på. Jeg er derimot overbevist om at hvis vi utvikler og investerer mer i flere opplæringsprogram som setter faglig utvikling, sosial tilhørighet, variasjon, kreativitet, reiseliv, opplevelser og innovasjon i system. 

Da vil bransjen også lykkes med å tiltrekke seg de beste og mest motiverte folkene til å levere på målsettingen til regjeringen sin visjon. At Norge blir internasjonalt kjent for en spennende matkultur, og leverer mat og drikkeopplevelser i verdensklasse i fremtiden.

Kronengruppen sitt initiativ i 2023 for å nå den målsettingen, er å investere mer i å videreutvikle det aller første opplæringskontoret organisert av en bransjeaktør i Norge. Foreløpig bestående av 6 deltakerbedrifter. 

Nå gleder vi oss alle til å ønske våre første lærlinger, praksiskandidater og studenter i 2023 hjertelig velkommen, bidra til utviklingen deres over de neste årene, og ikke minst sørge for at de også forelsker seg i bransjen på samme måte som vi har gjort.

For det er ingen tvil, til tross for nevnte utfordringer, er reiseliv garantert den mest morsomme bransjen å arbeide i, det er et godt utgangspunkt!

0 kommentarer til “Kronengruppen oppretter eget opplæringskontor”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *